Strona główna
Aktualności
Kalendarz
Komunikaty
Statut szkoły
Programy nauczania
Podręczniki
Dyrekcja
Samorząd Uczn.
Nauczyciele
Historia szkoły
Nasz patron
Nasza gmina
Osiągnięcia
Ciekawe linki
Kontakt

 

Historia szkoły

W 1998 roku rozpoczęto w Polsce realizację czterech wielkich reform: zdrowotnej, emerytalnej, samorządowej i edukacyjnej. W wyniku tej ostatniej został powołany do życia nowy typ szkoły - gimnazjum, obejmujący nauką młodzież w wieku od 13 do 16 lat. Obowiązek zorganizowania i utrzymania tych szkół został przydzielony samorządom gminnym. Uchwałą Nr. VI/35/99 Rady Gminy Końskowola z dnia 25.02.1999 roku zostało powołane Gimnazjum w Końskowoli obejmujące swym zasięgiem uczniów z terenu gminy Końskowola. Uchwała weszła w życie 01.09.1999 roku.

Sławomir Skwarek - dyrektor gimnazjum w latach 1999-2002

Sławomir Skwarek - dyrektor gimnazjum w latach 1999-2002

Gimnazjum zostało przydzielone drugie piętro Szkoły Podstawowej w Końskowoli przy ul. Lubelskiej 81. Trudności lokalowe spowodowały, że gimnazjaliści uczyli się na dwie zmiany, w godzinach od 8.00 do 18.30. Taki stan trwał 3 lata. Z chwilą powołania Gimnazjum podjęto także decyzję o budowie nowego budynku szkolnego. Lokalizacja nastąpiła przy Szkole Podstawowej. 18.05.2002 roku ruszyły pierwsze prace budowlane. 08.06.2002 roku nastąpiło uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum.

Uroczyste wkopanie kamienia węgielnego.

Uroczyste wkopanie kamienia węgielnego.

W uroczystości uczestniczyli miedzy innymi: Marszałek Sejmiku Województwa Lubeskiego - E. Hunek, Wojewoda Lubelski - A. Kurowski, Starosta Puławski - H. Wieczorek, Przewodniczący Rady Gminy - W. Popiołek, Wójt Gminy - S. Gołębiowski, proboszcz parafii - ks. Z. Cholewa, dyrektor Gimnazjum - S. Skwarek i wielu innych gości. Prace budowlane przebiegały szybko i sprawnie. Już 05.09.2003 roku nastąpiło otwarcie nowego gimnazjum.

Otwarcie nowego budynku gimnazjum

Otwarcie nowego budynku gimnazjum

W uroczysty otwarciu wzięło udział wielu gości. Wśród nich byli: J. Z. Szamański - poseł RP, dr Cz. Waligóra - z departamentu ekonomicznego MENiS, S. Sosnowski - wice kurator z Kuratorium Oświaty w Lublinie, M. Żaba - starosta puławski, nauczyciele, uczniowie gimnazjum. Rolę gospodarza pełnił dyrektor Gimnazjum Robert Polak oraz wójt gminy Końskowola Stanisław Gołębiowski. Szkołę poświęcił proboszcz parafii Końskowola ks. Piotr Trela.

W nowym budynku znajduje się 9 sal lekcyjnych, hala sportowa, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i stomatologiczny, oraz zaplecze administracyjne. Ze względu na większą ilość klas gimnazjalnych (w 2003/04, 2004/05 - 13 klas) niż sal lekcyjnych w nowym budynku zajęcia nadal prowadzone są w budynku Szkoły Podstawowej (obydwa budynki połączone są tzw. łącznikiem).

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Sławomir Skwarek od 1 IX 1999 do 6 XI 2002. Tworzył placówkę od podstaw. W okresie swojej pracy zbudował przyjazny klimat dla uczniów i nauczycieli. Dobro dziecka stawiał na pierwszym miejscu. Wymagał od siebie, szanował drugiego człowieka. Świetny organizator, człowiek otwarty dla ludzi, pozostanie w pamięci tych, którzy go znali i szanowali. Po śmierci mgr Sławomira Skwarka funkcję dyrektora objął pełniący dotychczas rolę zastępcy mgr Robert Polak.

Uchwałą Rady Gminy Końskowola z dnia 21 lutego 2003 r. z dotychczas istniejących placówek: szkoły podstawowej i gimnazjum został utworzony Zespół Szkół w Końskowoli, który działa od 1 września 2003 r. Dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została Beata Antolak zaś funkcję wicedyrektora ds. gimnazjum objął Robert Polak.

Dnia 21 maja 2005 r. odbyła się szczególna w historii szkoły uroczystość - nadanie imienia i wręczenie sztandaru. Patronem Zespołu Szkół w Końskowoli został Henryk Sienkiewicz. Ufundowany przez władze i społeczność gminy piękny sztandar towarzyszy obecnie wszystkim uroczystościom szkolnym i środowiskowym oraz świętom państwowym.

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru

 

KADRA GIMNAZJUM W LATACH 1999-2005

Dyrektorzy :

Sławomir Skwarek (1999 - XI.2002)*

Robert Polak

 

Nauczyciele języka polskiego

Barbara Świtka - Pomorska

Agnieszka Franczak - Pać

Elżbieta Owczarz

Genowefa Flis*

 

Nauczyciele matematyki

Halina Mrozek

Zofia Stępień

Danuta Polska

Marzena Białota*

Danuta Janda*

 

Nauczyciele historii i wos

Robert Polak

Iwona Stefanek

Maria Lewtak*

Magda Stefaniak*
 


 

Nauczyciele języka angielskiego

Małgorzata Firlej

Joanna Krzysztoszek

Katarzyna Barszcz*

Anna Staszak*

Monika Sikora*

Aneta Szmigiel*

 

Nauczyciele języka niemieckiego

Urszula Paluch

Halina Osiecka*

 


 

Nauczyciele geografii

Maryla Przepiórka

Henryka Zubrzycka*

Agata Serkis*


 

Nauczyciele fizyki

Andrzej Pionka

Cecylia Sokołowska*

Krystyna Sadurska*


 

Nauczyciele biologii

Joanna Kopińska

Krystyna Bartuzi*

Urszula Bartuzi*


 

Nauczyciele chemii

Małgorzata Matraszek

Elżbieta Kozak*


 

Nauczyciel plastyki

Beata Młynarczyk Gryka

Urszula Paluch

 


 

Nauczyciele informatyki

Tadeusz Tomasiński

Grzegorz Próchniak


 

Nauczyciele religii

Ks. Mirosław Rybka

Ks. Emil Szurma

Małgorzata Woch*

Ks. Piotr Hawryluk*

Ks. Mirosław Bończoszek*

Ks. Edward Kuś*

Ks. Janusz Widelski*

Ks. Wiesław Nowicki*

Ks. Jerzy Piech*


 

Nauczyciel muzyki

Paweł Pytlak


 

Chór szkolny

Paweł Pytlak

Elżbieta Czarnobil*


 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Beata Antolak

Wojciech Krasiński

Andrzej Szymajda

Grzegorz Kozak

Tomasz Wiercigroch*

Jolanta Kurowska*


 

Pedagog

Izabela Czerwonka


 

Pracownicy administracyjni i obsługa

Anna Maj - sekretarz

Elżbieta Markowska

Bożena Gębal

Anna Murat

Krystyna Kopińska

Bożena Chołuj

Danuta Filipowska*


 

* - nauczyciele (pracownicy) obecnie niepracujący w gimnazjum.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie Gimnazjum. Z inicjatywy samorządu organizowane są różne imprezy kulturalno - rozrywkowe. Uczniowie pracują według ustalonego planu opracowanego wspólnie z opiekunem. Wiele imprez wpisało się już na stałe do kalendarza szkolnego. Rokrocznie obchodzony jest Dzień Samorządności dnia 1 kwietnia. W tym dniu młodzież przejmuje władze w szkole, następuje uroczyste przekazanie klucza nowej dyrekcji. Uczniowie z samorządu stają się nauczycielami i uczą swoich kolegów. W ten sposób nabierają odpowiedzialności, zdobywają nowe umiejętności.

Samorząd w ramach akcji "Młodzi głosują" zorganizował kilka akcji wyborczych: wybory prezydenckie 2000, parlamentarne 2001, wybory na wójta 2002, oraz referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Dwukrotnie młodzież brała udział w obradach Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.


 

Akcja &quotMłodzi głosują"

Akcja "Młodzi głosują"


Samorząd organizuje: dyskoteki, otrzęsiny klas pierwszych, pocztę walentynkową, wybory najsympatyczniejszego nauczyciela. Współorganizuje akcje zbierania darów dla dzieci z ośrodków wychowawczych, szkolną "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy".

Opiekunowie SU: mgr Robert Polak 1999- 2001, mgr Katarzyna Barszcz od 2001.


 

TRADYCJE SZKOŁY I RÓŻNE IMPREZY

Choć szkoła istnieje dopiero 6 lat to wiele imprez weszło już do tradycji gimnazjum. Jest to rzecz bardzo ważna, ponieważ daje poczucie wspólnoty, rozwoju i nadaje kierunek naszej pracy. Na trwałe w kalendarz imprez wpisała się ogólnoświatowa akcja "Sprzątanie Świata", którą obchodzimy we wrześniu wraz z rozpoczęciem "Roku Sportowego". Biorą w niej udział wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli. Najpierw odbywa się sprzątanie wybranych rejonów na terenie Końskowoli, a następnie młodzież rywalizuje w konkurencjach biegowych.

Uroczyście obchodzone są święta narodowe. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowuje akademie, stojące na wysokim poziomie artystycznym: z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Odzyskania Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja.

Bardzo interesujący przebieg mają obchody "Święta Ziemi". W tym dniu organizowana jest sesja młodzieżowa o tematyce ekologicznej, połączona z konkursem wiedzowym ( każdego roku inny temat np. woda, powietrze, gleba itd.).

Młodzież podtrzymuje dawne tradycje np. "Dzień Wiosny" i "Dzień Dziecka". W tych dniach nie ma lekcji, uczniowie mają okazje do rozrywki i dobrej zabawy. Odbywają się wtedy różne konkursy lub wyjścia do kina czy na krótką wycieczkę po okolicy.

Każdy nowo nadchodzący rok ogłaszany jest przez Sejm RP rokiem poety lub pisarza. Gimnazjum, aby uczcić danego artystę wystawia sztukę jego autorstwa. Dotychczas zaprezentowano: "Balladynę" J. Słowackiego, "Wesele" S. Wyspianskiego, fragmenty życia i twórczości C. K. Norwida, "Teatrzyk Zielona Gęś" K. I. Gałczyńskiego i "Lekcja języka polskiego" wg. Witolda Gombrowicza. Scenariusze przedstawień pisze pani Genowefa Flis nauczycielka języka polskiego z panią Teresą Dymek pracownikiem GOK-u.

&quoteWesele&quote Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów gimnazjum

"Wesele" Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów gimnazjum

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury uczniowie i nauczyciele wydają artykuły w miesięczniku "Echo Konskowoli", na własnej stronie pt. "Kącik Gimnazjalisty".

Uczestniczą w przeglądzie artystycznym "Zimowe nastroje", gdzie mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne: plastyczne, wokalne, aktorskie. W czerwcu w ramach obchodów "Dni Końskowoli" młodzież bierze udział w konkursie wiedzy o dziejach swojej miejscowości.

Uczniowie, którzy lubią potyczki umysłowe mogą brać udział w licznych konkursach. Oprócz tradycyjnych tzw. olimpiad, organizowanych przez Kuratorium Oświaty, mogą uczestniczyć w rozgrywkach szkolnych. Dotychczas odbyły się między innymi: konkurs ABC zdrowia i profilaktyki, wiedzy o HIV i AIDS, Prawa Człowieka i Dziecka, konkursy o Unii Europejskiej, Turniej Wiedzy o Nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich, oraz przedmiotowe: z matematyki, j. angielskiego, ortograficzne i recytatorskie. Co roku gimnazjaliści próbują swoich sił w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur".

Tradycyjnie rokrocznie grupa młodzieży udaje się na rajd szlakiem Konstytucji 3 Maja, który odbywa się w Kurowie. Uczniowie maja okazję poznać ciekawe wiadomości na temat twórców konstytucji, wziąć udział w konkursie wiedzowym o konstytucji i epoce. W latach 2002 _ 2004 Gimnazjum z Końskowoli zdobywało I miejsce.

Rajd w Kurowie - 3 maja 2004r.

Rajd w Kurowie - 3 maja 2004r.

Rok 2002/2003 obfitował w dodatkowe atrakcje przygotowane przez uczniów klasy III B. Była to przede wszystkim debata "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?" oraz kabaret pt. "Bajki i w nowej odsłonie".

Debata o Unii Europejskiej

Debata o Unii Europejskiej
 

ORGANIZACJE SZKOLNE I KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ


KLUB MAŁEGO KSIĘCIA

Został założony na początku roku szkolnego 2003/2004 ze społecznej inicjatywy polonistek pani Elżbiety Owczarz i pani Barbary Świtki - Pomorskiej. Klub skupia grupę uczniów chętnych do pracy i uczestniczenia w różnych formach działań związanych nie tylko ze szkołą. Do stałych zadań klubu należy redagowanie i wydawanie co miesiąc, szkolnej gazetki pt. "Gim - Kurier". Klub podjął współpracę z Gminnym Przedszkolem w Końskowoli, polegającą na włączeniu się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom", uczestnictwie gimnazjalistek w zabawie choinkowej oraz wystawieniu dla przedszkolaków dwóch inscenizacji - "Śpiąca Królewna" i "Królewna Śnieżka". Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi np. dziennikarzem, konstruktorem, kombatantami, a także różne imprezy: kulig, bal kostiumowy, wróżby andrzejkowe, spotkania opłatkowe, sprzedaż ciastek, pisanek. W listopadzie 2004 roku klub przeprowadził akcję charytatywną na rzecz Lubelskiego Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia (spektakl ten dedykowany był pamięci zmarłego w listopadzie 2002 r. Dyrektora Gimnazjum w Końskowoli, Sławomira Skwarka). Spektakl teatralny pt. "Mały Książe" wystawiono trzykrotnie, dochód ze sprzedaży biletów w wysokości 930 zł. został przekazany hospicjum. W 2004 r. podjęto współpracę ze Szpitalem Miejskim w Puławach; klubowicze udają się tam, by organizować czas chorym dzieciom - grają, bawią, kolorują obrazki, czytają bajki. Młodzież bardzo chętnie angażuje się w prace na rzecz innych ludzi, przy tym potrafi się dobrze bawić. Wspólne działania i trud pracy klubowiczów został nagrodzony, za zarobione pieniądze, w czerwcu 2004, pojechali na wycieczkę do Telewizji Lubelskiej. 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Szkolne koło PCK zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną. Do głównych zadań należy organizowanie akcji charytatywnych. Skupiają one całą społeczność gimnazjum, ponieważ wiążą się ze zbiórką darów dla Domu Dziecka i Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Każdego roku młodzież naszej szkoły ofiarowuje coraz więcej darów dla potrzebujących dzieci. Do zadań szkolnego PCK należy propagowanie zdrowego stylu życia, oraz przeprowadzanie konkursów o tematyce prozdrowotnej. Konkursy dotyczą wiedzy o HIV i AIDS oraz realizacji Programu Profilaktyki Gimnazjum.

PCK bierze udział w konkursie "Gorączka złota" organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Puławach.

Opiekunem koła jest pani Joanna Kopińska.

 

KÓŁKO TEATRALNE

Kółko powstało we wrześniu 2004 roku z inicjatywy polonistki, pani Agnieszki Franczak _ Pać. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań teatralnych młodzieży i zdobywanie szerszych informacji z zakresu wiedzy o sztuce i tworzywie teatru. Gimnazjaliści na spotkaniach kółka przygotowują spektakle teatralne. W kwietniu 2005roku została wystawiona zabawna sztuka pt. "Godzina duchów". Na zajęciach młodzież czyta poezję i poznaje techniki teatralne.


 

KÓŁKO PLASTYCZNE

Kółko od początku istnienia Gimnazjum prowadzone jest przez panią Urszulę Paluch, nauczyciela plastyki. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy mają zdolności manualne, ale również, ci którzy takowe chcą nabyć. Młodzież pod kierunkiem opiekuna tworzy piękne prace, które na licznych konkursach otrzymują nagrody i wyróżnienia.

W gimnazjum funkcjonują także kółka: informatyczne, matematyczne, fizyczne, sportowe, chór szkolny.